Hlavní strana »Informace»Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užívání webového portálu www.jimenacestach.cz

Jan Chocholka, IČ: 04048709, s místem podnikání Sokolovská 35, Plzeň, jako provozovatel portálu www.jimenacestach.cz (dále jen „Poskytovatel“) stanovuje tyto podmínky pro přístup a užití portálu www.jimenacestach.cz (dále jen „Podmínky“).

1. Poskytovatel provozuje a spravuje webový portál www.jimenacestach.cz a další související subdomény, na nichž umožňuje sebeprezentaci restauračních zařízení, za účelem získání možných nových klientů.

2. Podmínky upravují práva a povinnosti restauračních zařízení užívajících webový portál www.jimenacestach.cz (dále jen „Uživatel“) a s nimi související subdomény při vstupu na tyto webové stránky a jejich další používání včetně souvisejících právních vztahů (dále jen „Užívání webového portálu“).

3. Podmínkou pro Užívání webového portálu www.jimenacestach.cz je provedení registrace ze strany Uživatele. Každý Uživatel svou registrací na webových stránkách www.jimenacestach.cz potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit.

4. Každý Uživatel má povinnost v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné osobní údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má právo údaje v průběhu užívání systému měnit a doplňovat.

5. Užívání webového portálu www.jimenacestach.cz je a bude pro Uživatele bezúplatné.

6. Ochrana osobních údajů Uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Viz zásady osobních údajů.

7. Poskytovatel je oprávněn 12x do roka zaslat Uživateli svůj informační Newsletter.

8. Poskytovatel je oprávněn umisťovat na webovém portálu www.jimenacestach.cz, souvisejících subdoménách a webových stránkách reklamní bannery a postery. Poskytovatel se zavazuje, že na jedné webové stránce budou umístěny nejvýše 2 reklamní bannery nebo postery.

9. Všechny Uživatelem vkládané fotografie a dokumenty musí být předmětem jeho vlastnictví nebo k nim Uživatel musí mít souhlas autora, vlastníka či jinak zajištěna autorská práva.

10. Uživatel je povinen strpět hodnocení klienty v názorovém fóru webového portálu, které má sloužit k výměně zkušeností klientů s restauračními zařízeními. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah takového hodnocení na názorovém fóru, nicméně fórum dodržuje zásady neuveřejňování nevhodných příspěvků. Za tím účelem disponuje webový portál www.jimenacestach.cz a další související subdomény a stránky automatickým korektivním systémem.

11. Za nevhodné příspěvky jsou považovány takové, které jakýmkoliv způsobem porušují právní řád ČR nebo zákony země, v níž se hodnotící momentálně nachází, dále těch příspěvků, jež mají povahu urážek, pomluv, vyhrožování, slouží k šíření reklamy a spamu nebo k nekalé soutěži dle § 2976 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zakázány jsou rovněž příspěvky, u nichž jde o opakované vkládání stejných příspěvků, tedy tzv. tapetování. Mazány budou také příspěvky, jejichž autor skrývá svou pravou identitu a příspěvky s odkazy na stránky s nelegálním obsahem.

12. Uživatel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které by naplňovalo znaky nevhodných příspěvků uvedených v článku 11 Podmínek.

13. V ostatních otázkách se použije platný právní řád České republiky.


Všeobecné obchodní podmínky vypracoval Mgr. Jan Schýbal